Home / freefuckbuddychatlines / Live web camxxx iiv

Live web camxxx iiv

- ta: ambitioni & fuorum’libiclini infcruircc: quod Araufionenfis ipfe detcftatus , azgre- quc fc ad earn expeditionem ire , initio apud Cjejfarem teftatusfuerat,ficuti Fr.Gui- ciardinus fcribit, omnium qui fccundum antiquos hiftoriam fcripferuntmeo i.idicio pra'uantiflimus.Parifienfium , qui vti rumor erat , pretio corrupti conulio de diuortio' f Hbfcripfcrant, omnifpegratiae a. tiun toto trimeftri expe^^o- tianimitt Qre non potuiifet , fumma rerum omnium pe«: nnria preil'us a Stenone,.qui eius amicitianif Omni Kiidio donereri fatagehat , comea^i ti»m & fidem accipir, quo i^ure cum.cater-: ciru incoiumi redire in Daniam • tamiuunanitacem quadriennio poll Danus i detedanda £raude penfauit. abh fuiffet, quia Stc Bo incaurusin uem delcendiflct ^ha C 'i Qicfniftratus tosa Stenonernii Tos Gaddum & Gudauunit Erici f.nain'id temporis in Gallia toti- dem viri principes regnauere , quo- rum ftcmma omnium toto orbe fteni- matum anriquiffimum nobilillimum- que eft: vt hominem Galium aliter I'ui " temporis interualla diftinxille vel ft- gnincaire minime decuerit, Prima pars eft principatus H e n r i c i ii,ab . Secunda Francisc^Ii, ab anno milleftmo quingenteftmo quinquagefimo nono ad iexageftnium, libris quatuor. L Digitized by Goog[e ■ J- 'J- Di9itiz^*di^ Google CH R I ST l ANISSIMO FRANC. magis licere nobis putaremm 'libere^ tamendtra obtred.ttioncm^cjuod ‘ 'crat dicere. t 'Amfolum Chrl Jlia^ fib ill a ■ erant occnfionc vexandi ^ fid etta? promdchat t^mpefiatem tl Um , nifi Auerieretur ^ Tna^imam fin^iorum ‘ tnrbam depoptdaiuram ejjc j paruo time inter hominum genera difiri- piine^ am qtiifq Uefolis.cculk dijudi’- caret nr , d" pall ore potius autvefic^ quam fide hdreticus afiimaretur, Vrificill Uno auiem occifi ^ nonfoltm non coercita ejl h^refis qim illo anclo^ fe prornperat^fed confirmata ac latiti^ ; i;; propagata ejl^ dr fe^attres eim ^ - ilium vt fiancium prius honoraue* 15.agentc,cui rutorcs 25 20.no-" fttmio picrl'.o, quod &*poftridiccqntinua- turn eft magno22•addcpoftrf«^:«, F^.£ tlam Leone, cumquoalioquiarcliilllmam ^olcbat amicitiam , vt patria: & priuatae •fortunceconfuleret, cum Francifco conue- 'riit, Yt falua reip. ibi Heluctij cum xfare & Ferdinandp foederati recenti tot rofperorum concra Galios fuccel Tiium mc- loria inflati, ciun diu fruftra de pads con- icionibus per Sabauduin & alios aftiun lif Tctad id eos inftigante Catdinali Sedu- enfi , fub vefperam noftros aggrcfli ma- na clade accepta temeritatis mat poenas edernnt.

, ^ra- nis tot o^^ciis & beneficiis,.^ltri(kw Pi o Clementera fuis dehderiis.perere confiliapoilit dircipiilus prio- ris pofterior dies. numcro habcbis in prae^ lens ranrum icxc libros, qui res ab an- no ei5 x Lvi ad xxciy orbe rota geftas pertexunt: reliquos*, o *;ro Tir . Ji4nt: nccminorhmolis helium ^cjtkam - ^uod anteamjlriaduerfus Saraceno 's gefferant ^contra eofdem decretum ^ j cuius is e Xhusfiiit , vt poti Us afl fugati honk uc dignitatihui vhique fpoliati atquc hue illuc dij^tpati fni\ qttam error is conjjjjj^i refpuerint, itaque qui armis Janitiotutati fue- YAntpoftremg armis vi Bi in Prouin- cim apud nos^ Gallic^ ditionis x Jlfeis vicin M confugerunt ^ latef hajejae vitse ac do Bnrue fu£ ijs ml4 K- ! itinere diuertcrat yfprei is faluta- thus cenfdijs ^ helium , quod illi dif ''Mferant j quodque fupplices ab ia 'rotejlantes deprecahantur y quam acem in regni ingrejfu maluiffet^ tox pesnitentia dti Bua mutauit , dr denniopoft pacificatorium edicium \ndidit^ quod peculiariterfuum vo- 'confueuerat y totoque feptennia IX alt a fuit 3 [nifi ft aliquilm locls ^fs in Urjtalia ac difcurfationes mili^ , de cetero haut magna belli mo- mtcrrupta ejl '^domc homines otij. V-V* •^1 ■ ■T'i ■■rr I n CSfh , In- '( E V S omnium honor umdator^ qui cum Filto vnigtnito & fpiritu S, trinus ^potentia ^fapienttu , honk 'tatevnmfemperes in omnibus , eras ante omnia , &eris Jemper in omnibus , quiimperia legitim a ^fine quibusnecdomusvlla , nitxiuitasy necgens , necheminum njniuerfurh genus , nec rerum naturaomnis ate ex nihdo creatafiarepoteft ^pruden^ tiatua aifponls acgubernas , te p Ur hlicayoce oro & obtefiofy vt quod optin^m Gallia atqueadeo toti Chrk Jhanoorbidediftiyidpropriumnobu facias , tuifque bencfajsfaueas , dr tantismuneribusdmturnitatem ad- dassfimpkxque & vnum omnia ifla compkxumvotumperfcia Sy Regem Delfinumq. qua[o oh/ecroq per Sptr U fus^S , tuigrattam jtne qua nihtlju- mus^nihilpo JJum Hs^vt ommhus qua mfi- demceps a me dicenturlihertas fides^ Veritas afud eos , t\ui mncfuntdt* pop^eruntjcon^e^ tantumq, abfit ah addatioms & liuoris fufpictone ora* tio mea ^quantum ahefi a neurit ate. id faiftum ex antiquo feedere: ttccum xnandata verique data ^ nc qvftd TOU. qui poftea in collegium Cardinalium cooptatus , & perpetui per Calliam legaddigmtatcornatus ellr.cauflce obtendcbantiir , quodcorruptis moribus per gratiam & £qrdeis omnia agerenturrvn- dcirequentes altercadones & perplexx Iw* tes magna ordinis ecclefiaftici infamia pal^ iim exoriebancur,quarum exemplo & con- tagione etiam ad caulfas ciuileis lidgiorum -virus in Gallia dimanall'er : aliternonpolle* iri obuiam foedis conuentionibus & nun- dinadonibus ,quam fi arbitrio Gliriftianif-^ ^ ibniprincipis & fanlica de ea re inter ipfos confefta.femes, nam eorurd fa^ lutepacem^ concordtam jjecuritatem» Coogle opes , & cetera nohit optatifima con^ ' tinm agnofcmm acprofiumur pro- inde illttu conjllia ad regendum , quod exit to vmdtcautt imperiumy moderare Mam htc adolefcet qaajife- lix arbos ad tmceni fluminis r 'tpas faccvefcens , feris mpotibus vm- hramjoocefi , otium ad praclar at pa- cts artes excolendas, pie tat is ac It - ter arum fiudiapromoncnda ohm fa- ^urti^s. quodt 0 odiofum omnibus regniordinibusvi-* 1 eftj Vt a Senatu Parifienfi,in quo huiu P; lodi resex antiquarcdni confuctudinc' iis habita folemni deliberatione appro-- i debent, poft multas i Ufllones vix tan-: n impetraripotuerit , vt in axdonge grauiore-cumulabit.ittrumq diu finml Gall is gva- tiorepijs ovdine^donnnari Jinasiper ; eofquc prtfca fidcs ac relligto , antiqui * j mores, maiorum 'm(htuta,patru le- ges inflaurentur j noua feilartm monftra^ noua relligtonum commen- fa , & cetera ludificandis anmisper otium callido excogitata aholeantur. fuhlata fctjjura pax in do^ _ mo Dei tn confcten$iis qutes,fecuri- tas in rep . narnciim; oqni ad omgcm ' licentiara ' fpontc fua- rctur , Luurentij Pucci) Cardinalis ho-i uis turbidi cui nimium tribuebat , im- ‘ B ij l AC. THV ANT fulfil , Yt pecuniam ad immcnfos fumptiis vndiquc CQrrogarct,raiffis per omnia Chri- fiiani orbis regaa diplomatis omnium dc- li^onun expiationem ac vicam aeteruam pollickus efi,concuatali Augufti i.- indelicorura comitia habuit ,,in quibus ijcffio rclligionis fniftra agitata cxitu ca- ll t.arridcntc fortuna nullam amplificandac Dtentiae occafionem praetermittens Caei Sir ; Impcrium Gcrmanicumin familia firma- ;t, Ferdinandura.fratrcm Romanorima rc- cm Coloniae^enuntiandum curauit.c«^ emanno poftdiuturnam obfidionem , i* ua Araufionenfis occi£us,& co occifo Fer- inandus Gonzagafubrogatuseft, Floren- a Caefarideditur, & vti inter C^farem & ontificem conucncrat, Alcxander Mediccs ' othiis La Urentii F.comque in gra- tiam Cae Caris Pontifcx ftcundum Catharir* nam fententiamtulifret“xv' Kal. mutata.dirciplina , nihil prazteiea in: do(flrina mutatum. Lutheri' fiue Zuinglij opinionem fepau Uo a Jienior efie,& fcnfim ad farem,a ^uo ad^^is remmandfam folticir tabatur , indinare cc OTt j qmppe cum mor-f toa matertcramillas fibircum* Angiofimu! nutantem Henricum iibpufk adfihita» cumracobo’^'Seotorum regenuper con- trada , qui inopinata in GSliacm yeniens Magdalenam ab inuhro patre vxorem ira- petrauerat : qiiac cum non ka multo pc^ tabe extincla el Fet',' Scorns Mbriam Gfatt^ dij Lotaringi Guilq F.Aprileis, : rex qui iam ante annum Catharina repir- diata clam-Bolenam duxerat , exquilids prius diuerforiun theologorum fententijs, imprimifq. Longq^vilkni Du- ck vi(kiam,mqtiam,.dknriri aula eijat , de « vxoris exitu veritus eculos coniecerat j per legatos^dafponlatamki vxorem cfuxit.crc^ bra tuncintcr'Anglos & Scores de ffnibus bella erantdjs vtfeiis imponereturj Heiiri- cusdiem ad* co Hbqtiiimr cum Scoto Ebo=» raci defignari petierar, fafta (pc' ctcr Ang H- ci regni fucceffione : quod cum afaftiofis inrter Scotos impediretur , Sc Anglus igno-^ ininioj&m fruftiratipnem jcgerrinic fbrrct^ Eboracumciim magno exerdtit pra:gredi- pcrturbaas domeftica diflenfione Scotis, c\im Ahgli inaibuil Fent , magna a' Se Ptis acc^ta quorum pleriq,, e homtitate Tcapti , cti Kei Rim^ftl ex maerore tarn inlperati mmcif iacobus paullo poft deceflit , reli cuntreflaote ventorexerci*.Q^arta H e n r i g i HT , a millefimo quingenteftmo feptuageftnib quarto 3ul qdogeftmum nonum , libris cri- Digitized by Coogle ginta ocflo.^jpmnta Henri ci HTf, ab* anno millelimo quingemdimo oclo- gdimo nono ad a Lifpicatdrimum L v- eovicr ferenillimi Francjae Del- phini natalem , qiii incidit in annum primum rexcentefimi fupra milleli- mum feculi, libris triginta. # Digitized by Google / ■ I AC AVGVSTI r H VA NI H I ST O R I A R V M SVITEMPORi S. qutppe hum Ani generis vi- tium cft^vt ad male faciendum, qaam qiu male fmt facia audiendum fron lores fimtss. Yiinus ah imperatorc nfionemelicmffet , ni Jdl cruentum lira rcos conf itutum iri \ Ita^ mi epifeopum aldfquc infigatom Jidiilo mofwiffit 5 vt ah accufatme dcfjlertnt. Martinm ac nifi extrema nccep^ Utc cogmie cum ilia Itacianaifartls com muni one mifeeri z'oluit, ipfe B, Jmbrofu-sa Valeriiiniam imp^fue^ YO Cratid/ninterfcc U fratre ad Ma^ ximum fub id wiffm in relatione fua ieftat UY^cum Treuirls effet^ ahjlinaif- fefeahijs eftfcopl^^ qui Undo com- municahant 5 (dr a fide dcuips ad nc- cem pet chant, cum ‘vero ex furialium illorum epifeoporum fententia CMa^ ximm pofiea decreuiffet 'tribunes fumma poteftate armatos ad Hifpa^ nias mitt ere, quihdcretkos in quire- rent 3 deprehen fs njitam (dr honrt ' adbncrcnt fdem B, Martinm apud eum tenuity vt dccretum reuocarctur^ erat q^tippe ^iro pio follkitudo ^ 'vt. j ifutpcaintii tumquc aut loco F"f r Mluti flint ■.fingtiini M - ' turn fntt. •Jigitized l y Googic' •w y^Utoxlbrnillm dotirinim tn 'Eh, * 4 ^ o? ■:w v ATias turhas ^ per cos toto regna innumc YM vrbds occupatas , cum ijs rejlitutis anno lxhi pax redditu mirum quanta rcpentefercni- i(ts refulferit-^ quam Utum illud qud^ driennitm bonis omnibus fieri t, rel- ligionein tuto collocata\ conditis ab mtcgerrinro iuris woderatore op- timis legibus , quarum numquam Gal Uam pmiiebit donee vergenti- bus fat is fecuritatis public a per cos €On(li Uit.ropria voluntate lapfi -f Franc U fee- ds vlcifcente, quid fuccejfor eius ? iis poft prcclium recedentibus Fran- feus Mediolano potitur , arce , in quam laximilianus Sfortia confiigerat , paullo oft certis condidonibus demta.auditarci ma, Leo,cui nihil antiquius,quam yt Me- iceum nomen &familiam (liam in Italia 1 ampl HEmam fortunam etieheret,apud allimiexctifture le , quodlulianns firater : Laurentius Petri F. THVANI magni momenti contra Gallos molircn'- ^ tiir ; defideral Te fe pridem antea,vt ad ad- - finitatem , quasiam inter cos erat , ( fiqui- demlnlianus Philibertara Caroli Sabaudi fororem & Francifci matcrteram vxorem duxcrat ) etiam amicitia & foederado acce- dcret. Bononia ad colloquium de- Icfta : ibi pdfl: obfequium de more prae- ftitum , confirraata amicitia : aftum & fe- creto inter eos de Neapolitano regno in- uadendo , cui expeditioni focias opes con- ferrc tencretur Pontifcx, cum prinium in- ducix cmn Ferdinando paftae cxpiral Tent.Sic colli- gunmr anni lv F, aut practerpro- : libri cxi FT*, duodecim annorum fpatio ante triennium abfoliiti, prsdiiiites infigniiim & memorabi- lium faluberrima . r2iim idcetert epifcofi tar,qtiam tniqui fa citing impyohaue^ rmt ; (fr quanquam Itaciu^s callido iam fcclere fcrficlo inuidiam vcrens frufrra fe fdfraxijj'ct , tamcn jjojica a Thcognifi D dar? 7ihzj’S, Atucitkl Sj X^ al^s )^ t£s id i^ei^inarcnt ^Bruno Treuiro- a ycljk^tp:dj)iii egs diceceji fua ex-- ^el/ ere Jai 'is fo Ahkh \ cctcrum crudre ah/I/^ 2 uit, dec feueriusij dew ceps ah ecc le J 7 ii habit i , donee ad Valdenjlum tern poraventum ejl ^contra c] it os cum eaci] uiji t a fupplki a parum proficerenty ^ remedio^quodintempeftnieadhi- hltum f Herat , malum ex acerb aretur^ \ nur^erufipueeorum indies crefeeret ^ inj H tandem exercitu's ' confer ipti . e ^olania rediens cum Maximiliani lajarls dr Senatus Venetfy^pud quos n. Pontificij & Floren- ni exerdtus duces cum Hifpano fe con- :nxi Heut. additum a Leone munus , quo tanquam pignore foideratio obugnaretur, vt fublata veteris ecclefias a Dco & Apoftolis xninifli'os eligendi inldtuta confuetudine, ius cflet regi, quos vellet,per oratores fuos flpud Pontificem proponere , & eos in cpi- fcopos aut coenobiorum praefules dipio - mate fuo create Pontifex obligaretur, id R(ftum Antonio Pratcnfi Franciae Cancella- rio fuggcrente.'V jr^ BIBLIOTECA PROVINCIALE .0 d’ ordine i/ l/» Digitized by Google ' l AC. ■" EC MEN AKP£2ACIN ICn CTO ^ HN ONOMA- 2,£2N*Or MICEIj OTAE O^IAIA NEUHN, OTAE $El AOME-* NOC, H EAEGN, H AICXT- NOMENOC, H ATCCin OTME- | *NOC" ICOC AI'KACTHC, E T- NOTC APACIN.AVGVSTI, THVANl HIST OR I A R VM SVI TEMP OR IS L I B R I C LVTETI AE \Apud H I E R'o N Y 7^ M . AXPI TOT MH ©ATEPO T1 ^n ONEIMiir '' r ZAEION TOT AEONTOC.

761 comments

  1. Search the history of over 310 billion web pages on the Internet. search Search the Wayback Machine. Featured texts All Texts latest This Just In. Live Music.

  2. Jasmine Live FREE Sex Cams, Live XXX Cams, Hot Sex Chat, Jasmine Adult Chat Live on XXX Cam, Jasmine Live Gay Live XXX Shows, Fetcihs and Mature Live XXX Chat.

  3. Live web camxxx iiv. humming dating service. muscalus furs online dating. levesque cornwall ontario dating service. kostenlose sex dating seite Leverkusen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*